Forums
Tác động của những tiến bộ công nghệ đối với thị trường ngoại hối - Printable Version

+- Forums (https://eu-forums.com)
+-- Forum: World Wide Talk (https://eu-forums.com/forum-12.html)
+--- Forum: General Chat Forum (https://eu-forums.com/forum-7.html)
+--- Thread: Tác động của những tiến bộ công nghệ đối với thị trường ngoại hối (/thread-90433.html)Tác động của những tiến bộ công nghệ đối với thị trường ngoại hối - GooseWashington - 02-01-2023

Bạn có nghĩ rằng thị trường Forex đang được phát triển nhanh chóng? Điều gì cần thiết để theo dõi để đưa ra quyết định tốt?


RE: Tác động của những tiến bộ công nghệ đối với thị trường ngoại hối - AleksShamles - 02-02-2023

Tôi có thể nói với bạn rằng thị trường Forex liên tục thay đổi và đó là lý do tại sao bạn cần đảm bảo rằng bạn theo dõi mọi thứ liên quan đến nền kinh tế. Sau khi tôi phát hiện ra https://topbrokers.com/vi/forex-brokers/fx-choice-review và bắt đầu giao dịch ngoại tệ, tôi phải mất một thời gian để tìm ra mọi thứ, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng bây giờ, tôi chỉ thường xuyên kiểm tra tin tức mới nhất.